ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΖΟΡΠΑΣ

Ο Όμιλος Ζορπάς δραστηριοποιείται στην Κύπρο το 1975 και σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους του τόπου με κύρια δραστηριότητα  τηνπαραγωγή, τη διανομή και την πώληση φρέσκων ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, φαγητού και καφέ.

Η λειτουργία του Ομίλου είναι προσαρμοσμένη στα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, SQMS και ISO 45001 και πλήρως εναρμονισμένη με την κυπριακή νομοθεσία.

Ο Όμιλος Ζορπάς αναγνωρίζει τη ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές  και ενσωματώνει περιβαλλοντικά πρότυπα και κριτήρια στις επιχειρηματικές διαδικασίες του, αναπτύσσοντας στρατηγικές για έναν πιο  πράσινο κόσμο.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης για συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχομένως να προκύπτουν από την λειτουργία του, θέτει στόχους βελτίωσης, εφαρμόζει και αξιολογεί δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρέχει τους αναγκαίους πόρους για συνεχή βελτίωση της απόδοσής του. Συμμετέχει ταυτόχρονα σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείρισης μείωσης σπατάλης φαγητού, απορριμμάτων και ολικής ανακύκλωσης.

Ο Όμιλος δεσμεύεται για:

 • Παροχή απαραίτητων πόρων για εφαρμογή και βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
 • Ανακύκλωση των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια των εργασιών του,
 • Καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων, και συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησής τους
 • Ενημέρωση του προσωπικού για τις αρμοδιότητες που το αφορούν, σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του προσωπικού για τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η περιβαλλοντική πολιτική είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας, κρατικούς φορείς, περίοικους, κοινό) και εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου.

Ελέγχεται  μέσω τακτών ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση και το αρμόδιο Τμήμα του Ομίλου Ζορπάς, με στόχο την επιβεβαίωση της καταλληλόλητας και της αποτελεσματικότητάς της. Η παρούσα πολιτική ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο Όμιλος Ζορπάς άρχισε να δραστηριοποιείται στην Κύπρο το 1975 και σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους του τόπου με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή, διανομή και την πώληση φρέσκων ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής,  φαγητούκαι καφέ.

Η λειτουργία του Ομίλου είναι προσαρμοσμένη στα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, SQMS και ISO 45001 και πλήρως εναρμονισμένη με την κυπριακή νομοθεσία.

Ο Όμιλος Ζορπάς αναγνωρίζει τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές, ενσωματώνοντας  περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια στις επιχειρηματικές διαδικασίες του. Ταυτόχρονα αναπτύσσει στρατηγικές για τα τρόφιμα που παράγει ι για ανθρώπινη κατανάλωση και στο τέλος της ημέρας καταλήγουν σε απώλειες/ οργανικά απόβλητα.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης για συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχομένως να προκύπτουν από τη λειτουργία του, θέτει στόχους βελτίωσης καιυιοθετεί δράσεις για πρόληψη και μείωση των αποβλήτων τροφίμων.

Συγκεκριμένα ο  Όμιλος:

 • Ενεργεί για μείωση της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων,
 • Ενεργεί για καταγραφή όλων των ποσοτήτων απωλειών τροφίμων,
 • Συνεργάζεται με φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων καθώς και κοινωνικούς φορείς για την αξιοποίηση του περισσέματος φαγητών μέσω της πρωτοβουλίας « Κοινωνική Δωρεά Τροφίμων»,
 • Λειτουργεί πλατφόρμα για δωρεά φαγητού( FoodPrint),
 • Παρέχει τρόφιμα σε καταφύγια ζώων, φάρμες, χοιροστάσια κ.α.,
 • Συνεργάζεται με σταθμό επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων στην Αθηένου,
 • Συνεργάζεται με την εταιρεία Cypra, η οποία αναλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά και παράδοση των οργανικών αποβλήτων στον βιολογικό σταθμό αερόβιας και αναερόβιας . Από την επεξεργασία που τυγχάνουν τα απόβλητα, παράγεται βιοαέριο το οποίο χρησιμοποιείται για παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία.

Η περιβαλλοντική πολιτική είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα σημεία (εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας, κρατικούς φορείς, περίοικοι, κοινό) και εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου.

Ελέγχεται  μέσω τακτών ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση, και το αρμόδιο Τμήμα του Ομίλου, με στόχο την επιβεβαίωση  της καταλληλόλητας και της αποτελεσματικότητά της.

Η παρούσα πολιτική ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα.