Κέντρο εξυπηρέτησης: 80000600 (χωρίς χρέωση)

Περιβαλλοντική πολιτική

Ως Όμιλος Ζορπάς δραστηριοποιούμαστε στην Κύπρο από το 1975. Σήμερα αποτελούμε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους του τόπου με κύρια δραστηριότητα  την παραγωγή, τη διανομή και την πώληση φρέσκων ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, φαγητού και καφέ.

Η λειτουργία του Ομίλου είναι προσαρμοσμένη στα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, SQMS και ISO 45001 και πλήρως εναρμονισμένη με την κυπριακή νομοθεσία.

Στον Όμιλο Ζορπά αναγνωρίζουμε την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και ενσωματώνουμε περιβαλλοντικά πρότυπα και κριτήρια στις επιχειρηματικές διαδικασίες μας, αναπτύσσοντας στρατηγικές για έναν πιο πράσινο κόσμο.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης για συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχομένως να προκύπτουν από τη λειτουργία του Ομίλου, θέτουμε στόχους βελτίωσης, εφαρμόζουμε και αξιολογούμε δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρέχουμε τους αναγκαίους πόρους για συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας. Συμμετέχουμε ταυτόχρονα σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείρισης μείωσης σπατάλης φαγητού, απορριμμάτων και ολικής ανακύκλωσης.

Στον Όμιλο Ζορπάς δεσμευόμαστε για:

 • Παροχή απαραίτητων πόρων για εφαρμογή και βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Ανακύκλωση των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια διαφόρων εργασιών.
 • Καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων, και συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
 • Ενημέρωση του προσωπικού για τις αρμοδιότητες που το αφορούν, σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του προσωπικού για τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Η περιβαλλοντική πολιτική είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας, κρατικούς φορείς, περίοικους, κοινό) και εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική ελέγχεται  μέσω τακτών ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση και το αρμόδιο Τμήμα του Ομίλου Ζορπάς, με στόχο την επιβεβαίωση της καταλληλόλητας και της αποτελεσματικότητάς της.

Η παρούσα πολιτική ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στον Όμιλο Ζορπάς αναγνωρίζουμε τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, ενσωματώνονταςπεριβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια στις επιχειρηματικές μας διαδικασίες. Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε στρατηγικές για τα τρόφιμα που παράγουμε με σκοπό την κατανάλωση και στο τέλος της ημέρας καταλήγουν σε απώλειες/ οργανικά απόβλητα.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης για συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχομένως να προκύπτουν από τη λειτουργία του Ομίλου, θέτουμε στόχους βελτίωσης και υιοθετούμε δράσεις για πρόληψη και μείωση των αποβλήτων τροφίμων.

Συγκεκριμένα ως  Όμιλος:

 • Ενεργούμε για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων.
 • Ενεργούμε για τη καταγραφή όλων των ποσοτήτων απωλειών τροφίμων.
 • Συνεργαζόμαστε με φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων καθώς και κοινωνικούς φορείς για την αξιοποίηση των φαγητών που δεν καταναλώθηκαν μέσω της πρωτοβουλίας «Κοινωνική Δωρεά Τροφίμων».
 • Λειτουργούμε πλατφόρμα για δωρεά φαγητού(FoodPrint).
 • Παρέχουμε τρόφιμα σε καταφύγια ζώων, φάρμες, χοιροστάσια κ.α.
 • Συνεργαζόμαστε με σταθμό επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων στην Αθηένου.
 • Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Cypra, η οποία αναλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά και παράδοση των οργανικών αποβλήτων στον βιολογικό σταθμό αερόβιας και αναερόβιας. Από την επεξεργασία που τυγχάνουν τα απόβλητα, παράγεται βιοαέριο το οποίο χρησιμοποιείται για παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία.
 • Η πολιτική διαχείρισης οργανικών αποβλήτων είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα σημεία (εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας, κρατικούς φορείς, περίοικοι, κοινό) και εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου.

Η Πολιτική Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων ελέγχεται  μέσω τακτών ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση, και το αρμόδιο Τμήμα του Ομίλου, με στόχο την επιβεβαίωση της καταλληλόλητας και της αποτελεσματικότητά της. Η παρούσα πολιτική ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα.